Подгрупа за борба против трговија со деца

Подгрупата за борба против трговија со деца е етаблирана во декември 2003 година во рамките на Националната Комисија. Активностите на ова тело се насочени кон заштита на децата во Македонија од трговија и разни видови на експлоатација, зајакнување на заштитата на малолетните жртви на трговија со луѓе и координирање на соработката помеѓу членките на Подгрупата.

Во Подгрупата членуваат претставници од:

 • Министерство за внатрешни работи – Единица за трговија со луѓе и криумчарење мигранти
 • Министерство за труд и социјална политика – Национален механизам за упатување
 • Министерство за внатрешни работи – Сектор за гранични работи и миграции
 • Министерство за образование и наука
 • Меѓународна организација за миграции (IOM)
 • Организација за безбедност и соработка во Европа (OSCE) - Мисија на ОБСЕ во Скопје
 • Меѓународниот центар за развој на миграциски политики (ICMPD)
 • Германско друштво за меѓународна соработка (GIZ)
 • УНИЦЕФ
 • Амбасадата на САД во Македонија
 • НВО „Отворена порта - Ла страда Македонија"
 • НВО „За Среќно детство"
 • НВО „Еднаков пристап"
 • Заменик Народен Правобранител за заштита на детските права