Спотови

Be Her Freedom (MK) Macedonian      


ICMPD TRM-II Project Concludes (HD)   


Кампања за борба против трговија на луѓе


Едноставно е да станеш жртва на трговија со луѓе